آخرین اخبار کارگروه واگنهای مخزن دار

برگزاری جلسه مشترک قائم مقام راه آهن با مدیران عامل شرکت های مخزندار

به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته جلسه هماهنگی و مشورتی قائم مقام شرکت راه آهن با مدیران عامل شرکت های مالک واگن های مخزندار در مورخ 28/05/96 در محل دفتر قائم مقام راه آهن و با حضور معاون بهره برداری و سیر و حرکت, مدیرکل بازرگانی و بازاریابی, دبیر انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی, رئیس کارگروه مخزنداران و مدیران عامل شرکت های مالک مخزندار برگزار گردید. در [...]

بیشتر بخوانید

روند کاهشی حمل ریلی سوخت، شرکت ها در مرز بحران

جلسه کارگروه واگنهای مخزن دار در مورخ 1396/05/22 در محل دفتر انجمن و با حضور دبیر انجمن، رئیس کارگروه و مدیران عامل شرکتهای مالک واگن های مخزن دار تشکیل گردید. در این جلسه در کنار طرح موضوعات مختلف، در خصوص بکارگیری یک شرکت که به نمایندگی از تمامی شرکت ها در مبادی بارگیری و تخلیه وظائف و مسئولیت های مربوطه را برعهده گیرد توافق اصولی بین شرکت ها بعمل آمد و کمیته ای نیز جهت تنظیم شرح خدمات قرارداد [...]

بیشتر بخوانید