هیات مدیره (دوره چهارم)

مشخصات اعضاء هیات مدیره (دوره چهارم)


سید حسن موسوی نژاد

خزانه دار

ابوالقاسم سعیدی

نایب رییس هیات مدیره

محمد سعیدنژاد

رییس هیات مدیره

همایون اسدی لنگرودی

بازرس اصلی

سلطان حمید صدیق پور بخشایش

عضو هیات مدیره

محمود قیام

عضو هیات مدیره