اعضای کارگروه سیر و حرکت و ایمنی

اعضای کارگروه سیر و حرکت و ایمنی

سمت ایمیل
رئیس: سید هرمز قطبی majdpour.bros@yahoo.com
دبیر: عزت اله سکوت منش majdpour.bros@yahoo.com
اعضاء کارگروه ایمیل
عبدالمجید افضل
عزت اله سکوت منش majdpour.bros@yahoo.com
ابوالفضل رضایی
محمود حشمتی
عبدالحسین لنگرودی
محمدتقی ویسه mtveyseh@gmail.com
سید احمد مجتبائی mojtabaei_fajr@yahoo.com