هیات مدیره (دوره ششم)

مشخصات اعضاء هیات مدیره (دوره ششم)


احمدرضا صبری

خزانه دار

مجتبی لطفی

نائب رییس هیات مدیره

محمد رجبی

رییس هیات مدیره

حامد نوروزی

بازرس اصلی

محمد سعید نژاد

عضو هیات مدیره

عباداله فروزش

عضو هیات مدیره