اعضای کارگروه امور مسافری و خدمات به مشتریان

کارگروه تخصصی واگنهای امور مسافری و خدمات به مشتریان

سمت ایمیل
رئیس : ابوالقاسم سعیدی  rskousar.co@gmail.com
دبیر: محمد خان احمدی info@safirrail.com
اعضاء کارگروه ایمیل
حمل و نقل ریلی رجاء info@raja.ir
راه آهن شرقی بنیاد office@bonrailco.ir
ریل سیر کوثر rskousar.co@gmail.com
ریل ترابر سبا info@sabatrains.com
ریل پرداز نوآفرین info@railpardaz.com
مهتاب سیر جم mahtabsairjam@yahoo.com
سفیر ریل آسیا info@safirrail.com
 قطارهای باری و مسافری جوپار  info@joopar.com
 نورالرضا  nooralreza.co@gmail.com
 راهیان عصر دایا  asredaya.ir@gmail.com
 راهبر سیر سمنگان  hashemi28@yahoo.com
 چرخ ریل راهبر  mina_shamaee@yahoo.com
 ماربین (قطار سبز)  greentrain@marbine.org
 سیمرغ آهنین  simorgh_ahanin@yahoo.com