چشم انداز

  چشم انداز

“چشم انداز” انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته

“انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته” در راستای تبدیل شدن به مهمترین و معتبرترین نهاد صنفی در حمل ونقل ریلی کشور به منظورحمایت و صیانت از حقوق اعضاء و ایجاد یکپارچگی و انسجام بین آنها حرکت می نماید.