تاریخچه

تاریخچه انجمن

هسته اوليه انجمن صنفي شركتهاي حمل ونقل ريلي و خدمات وابسته در سنوات نه چندان دور توسط حدود (۱۱) شركت بخش خصوصي كه عمدتاً راهبري قطارهاي مسافري و يا ارائه خدمات وابسته به آن را عهده دار بودند شكل گرفت.

اين شركتها بنا به ضرورت و صلاحديد و حفظ حقوق و منافع مشروع و قانوني خود بر آن شدند تا در راستاي بهبود وضع اقتصادي كارگران خود و كارفرمايان كه خود حافظ منافع جامعه نيزمي باشد بر اساس قوانين و مقررات جاري كشور و به اعتبار فعاليتهاي راهبري و خدمات مسافري انجمن صنفي تشكيل دهند.

شركتهاي موصوف پس از تشكيل هيأت مؤسس و فراهم سازي مقدمات اوليه و ضرور موفق شدند در اجراي ماده ۱۳۱ قانون كار ج.ا.ا اساسنامه انجمن را در وزارت كار و امور اجتماعي به ثبت رسانيده و گواهينامه فعاليت انجمن را به شماره ثبت (۲۳۱) از وزارتخانه مزبور دريافت نمايند.

انجمن صنفي از تاريخ ۱۳۸۰/۱۰/۱۷و با توجه به اهميت نقش اين قبيل تشكل ها در شكل گيري اهداف و سياستها و برنامه هاي توسعه و گسترش صنعت ريلي كشور و همچنين ارتقاء جايگاه ترابري ريلي در كشور و منطقه و بهبود بخشيدن به امور حمل و نقل كشور و نيز در رابطه با سياستها و برنامه هاي توسعه انساني، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و شناخت نيازها و مسائل مشترك شركتها و ضرورت برقراري ارتباطات نزديك و تبادل نظر و تعامل و همكاري في مابين با هدف هم سوئي و هم فكري و تأثيرگذاري در شكل دهي سياست ها و برنامه هاي توسعه اقتصادي و ارتقاء جايگاه آن و بهره وري هرچه بهترازمنافع و با توجه بايسته به سرمايه گذاري، اشتغال زائي، رونق بخشي و در نهايت تحقق سياست هاي دولت و اجراي قوانين و مقررات انجمن رسماً فعاليت خود را آغاز نمود.

انجمن در حال حاضر داراي (92) عضو مي باشد كه از اين تعداد (29) شركت در امر حمل ونقل ريلي(باري) ،(9)شركت در امر حمل ونقل ريلي(مسافري) ، (32)شركت در امر راهبری و خدمات وابسته، (15)شرکت در امر فورواردری و (7)شرکت در امر لکوموتیو فعاليت دارند و تا امروز 90% از واگن های باری و 100% از واگن های مسافری فعال در شبکه ریلی کشور متعلق به شرکت های خصوصی عضو این انجمن می باشد.

یادآور می شود که بخش خصوصی از آغاز فعالیت خود تاکنون توانسته است حمل ونقل ریلی را در سطح کشور همه ساله به رشد قابل قبولی برساند و این روند در سال های آتی نیز تداوم خواهد داشت.