برچسب - بارهای معدنی

گره کور در زنجیره‌‌‌ ارزش

دنیای اقتصاد سبحان نظری / رئیس هیات‌مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی و خدمات وابسته طی سال‌های اخیر به طور میانگین سالانه حدود ۳۳ میلیون تن (معادل با ۵.۱۹ میلیارد تن- کیلومتـر) بـار معدنـی از طریـق شـبکه ریلـی کشـور جابه‌‌‌جـا شـده اسـت. از دلایل مهـم جذابیـت حمـل مـواد معدنـی از طریـق شـبکه ریلی در افق ۱۴۰۴ فولاد، هدف‌‌‌گذاری تولید ۵۵ میلیون تن اسـت کـه بـا توجـه بـه تناسـب ایـن نـوع بـار بـا حمل‌ونقل ریلـی، سرمایه‌گذاری زیادی در زمینه خرید ناوگان ریلی [...]

بیشتر بخوانید