گیف و کلیپ

گیف و کلیپ

 

سیاست های قیمت گذاری کربن
تحلیل روند تغییرات کرایه حمل ریلی و جاده ای (84-95)
بررسی عملکرد بخش مسافری ریلی
اطلاعات مدهای حمل ونقل جهان در سال 2015
میزان انتشار گازهای گلخانه ای در ایران و عملکرد حمل و نقل زمینی(جاده و ریل) در خصوص جابجای بار و مسافر در سال 1394
میزان مصرف سوخت برای حمل 1تن- کیلومتر بار توسط جاده و ریل در ایران
کلیپ نشست هم اندیشی فرصتهای چالشهای حمل و نقل ریلی
شاخص مسافری
روند تغییرات کرایه حمل ریلی و جاده ای (84-95)

متن جدید را وارد نمایید
برای دیدن فیلم کامل میزگرد کلیک کنید.
میزگرد ” ایجاد فضای رقابتی، زمینه ساز رشد صنعت ریلی خواهد بود “
سناریوهای حمل و نقل و لجستیک جهانی

انواع فعالیتهای اقتصادی ایران