کارشناسان انجمن

ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات سمت حوزه‌های فعالیت پست الکترونیکی
1 علی ثنایی کارشناسی : مهندسی حمل و نقل ریلی
کارشناسی ارشد : مهندسی صنایع
کارشناس

امور سیاست گذاری
مطالعات حمل و نقل ریلی
تهیه گزارشات کسب و کار ریلی

ali_sanaei@ind.iust.ac.ir
2 یاسین کارمنش کارشناسی : مهندسی حمل و نقل ریلی
کارشناسی ارشد : مهندسی حمل و نقل ریلی
کارشناس

پژوهش های کاربردی

مطالعات لجستیک

امور مربوط به نشریه و رسانه‌های انجمن

yasinkarmanesh6767@gmail.com