کارشناسان انجمن

ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات سمت حوزه‌های فعالیت پست الکترونیکی
1 مهدی عبدالملکی کارشناسی : مهندسی خط و سازه های ریلی
کارشناسی ارشد : مهندسی عمران حمل و نقل
کارشناس

پژوهش های کاربردی

مطالعات لجستیک

امور مربوط به نشریه و رسانه‌های انجمن

mehdi.abdolmaleki@modares.ac.ir
2 علی ثنایی کارشناسی : مهندسی حمل و نقل ریلی
کارشناسی ارشد : مهندسی صنایع
کارشناس امور سیاست گذاری
مطالعات حمل و نقل ریلی
تهیه گزارشات کسب و کار ریلی
ali_sanaei@ind.iust.ac.ir