هیات مدیره های سابق

مشخصات اعضاء هیات مدیره (دوره پنجم)


———

خزانه دار

——-

نایب رییس هیات مدیره

——

رییس هیات مدیره

——————

بازرس اصلی

———

عضو هیات مدیره

—————

عضو هیات مدیره

مشخصات اعضاء هیات مدیره (دوره چهارم)


———

خزانه دار

——-

نایب رییس هیات مدیره

——

رییس هیات مدیره

——————

بازرس اصلی

———

عضو هیات مدیره

—————

عضو هیات مدیره

مشخصات اعضاء هیات مدیره (دوره سوم)


———

خزانه دار

——-

نایب رییس هیات مدیره

——

رییس هیات مدیره

——————

بازرس اصلی

———

عضو هیات مدیره

—————

عضو هیات مدیره

مشخصات اعضاء هیات مدیره (دوره دوم)


———

خزانه دار

——-

نایب رییس هیات مدیره

——

رییس هیات مدیره

——————

بازرس اصلی

———

عضو هیات مدیره

—————

عضو هیات مدیره

مشخصات اعضاء هیات مدیره (دوره اول)


———

خزانه دار

——-

نایب رییس هیات مدیره

——

رییس هیات مدیره

——————

بازرس اصلی

———

عضو هیات مدیره

—————

عضو هیات مدیره