هیات مدیره فعلی

هیات مدیره فعلی

بابک احمدی ناقدی

رئیس هیئت مدیره (از ابتدای دوره تا 19 تیر 1402)
سبحان نظری

رئیس هیئت مدیره (از 19 تیر 1402)
ابوالقاسم سعیدی

خزانه دار
محمد رجبی

نائب رئیس هیئت مدیره

مرتضی علی احمدی

بازرس اصلی

محمد سعیدنژاد

عضو هیات مدیره

محسن سعیدبخش

عضو هیات مدیره