هیات مدیره (دوره پنجم)

مشخصات اعضاء هیات مدیره (دوره پنجم)


ابوالقاسم سعیدی

خزانه دار

مجتبی لطفی

نایب رییس هیات مدیره

سید حسن موسوی نژاد

رییس هیات مدیره

همایون اسدی لنگرودی

بازرس اصلی

عباس فروتن

عضو هیات مدیره

محمود قیام

عضو هیات مدیره