هیات مدیره (دوره ششم)

مشخصات اعضاء هیات مدیره (دوره ششم)


احمدرضا صبری

خزانه دار

مجتبی لطفی

نایب رییس هیات مدیره

محمد رجبی

رییس هیات مدیره

محمود قیام

بازرس اصلی

محمد سعید نژاد

عضو هیات مدیره

عباداله فروزش

عضو هیات مدیره