هیات مدیره (دوره سوم)

مشخصات اعضاء هیات مدیره (دوره سوم)


ابوالقاسم سعیدی

خزانه دار

ابراهیم یاسری

نایب رییس هیات مدیره

پرویز عالیوند

رییس هیات مدیره

اصغر زرنشانی اصل

بازرس اصلی

سید هرمز قطبی

عضو هیات مدیره

محمدجواد انتظاری

عضو هیات مدیره