هیات مدیره (دوره دوم)

مشخصات اعضاء هیات مدیره (دوره دوم)


کمال الدین سخاء

خزانه دار

علی شماعی کوهپایه

نایب رییس هیات مدیره

پرویز عالیوند

رییس هیات مدیره

اصغر زنشانی اصل

بازرس اصلی

دارا غزنوی

عضو هیات مدیره

محمدجواد انتظاری

عضو هیات مدیره