هیات مدیره (دوره اول)

مشخصات اعضاء هیات مدیره (دوره اول)


ناصر طهماسبی

خزانه دار

کمال الدین سخاء

بازرس اصلی

پرویز عالیوند

رییس هیات مدیره

محمدرضا مرادی

نایب رییس هیات مدیره

علی اکبر همتی

عضو هیات مدیره

غلامرضا احمدی

عضو هیات مدیره