مشاوران انجمن

ردیف نام و نام خانوادگی سمت حوزه‌های فعالیت
1منصور محمودی مشاورپیگیری‌های صنفی
2ابوالقاسم سعیدیمشاورامور مالیاتی
3حمید صدیق‌پورمشاورامور مطبوعاتی
4محمد حیدریمشاورامور حقوقی
5پرویز عالیوندمشاورنماینده انجمن در کمیسیون عالی سوانح راه‌آهن