سیاست های راهبردی

سیاست های راهبردی

“شش سیاست راهبردی” انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته

1️⃣اعتلای جایگاه انجمن نزد مجامع رسمی به منظور مشارکت در فرایند سیاستگذاری بخش ریلی
2️⃣تحقق منافع صنفی شرکت های عضو انجمن در راستای توسعه کمی و کیفی حمل ونقل ریلی
3️⃣فعال شدن ظرفیت های قانونی مرتبط با اهداف و برنامه های کلان حمل و نقل ریلی و بخش خصوصی
4️⃣افزایش سهم بخش ریلی از مجموع حمل ونقل کشور
5️⃣ارتقاء کیفی خدمات و سطح رضایتمندی مشتریان در حمل و نقل ریلی بار و مسافر
6️⃣ارتقاء مهارتی, تخصصی و آموزشی بنگاه های خصوصی فعال درحمل و نقل ریلی