بیانیه مأموریت

بیانیه مأموریت

“بیانیه ماموریت” انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته

“انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل ریلی و خدمات وابسته” سازمانی است غیر انتفاعی و غیر دولتی که با بهره گیری از تمامی ظرفیت های علمی, مدیریتی, تجربی و مالی اعضاء خود, بکارگیری ظرفیت های قانونی کشور و ایجاد تعامل و انسجام حداکثری بین اعضاء و نهادهای حاکمیتی, حداکثر تلاش خود را در راستای بهبود فضای کسب و کار و اعتلاء و گسترش حمل ونقل ریلی به کار خواهد بست.