اعضای کارگروه واگنهای مخزن دار

کارگروه تخصصی واگنهای مخزندار

سمت

ایمیل

رییس: سید نواب حسینی info@prtdc.ir
دبیر: احسان سالاری info@prtdc.ir

اعضاء کارگروه

ایمیل

ریل سیر کوثر rskousar.co@gmail.com
سینا ریل پارس sinarailpars@yahoo.com
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان info@pitdc.com
راه آهن حمل و نقل info@rwt.ir
حمل و نقل ترکیبی کشتیرانی info@m-mtc.com
ریل ترابر فجر mojtabaei_fajr@yahoo.com
ریل کاران ورسک info@vereskrailcars.com
پرسی ایران گاز m2alirezaee@gmail.com
پارسیان ریل شرق info@parsianrail.ir