اعضای کارگروه واگنهای مخزن دار

کارگروه تخصصی واگنهای مخزندار

سمت

ایمیل

رییس: سید علیرضا حسینی طباطبایی info@pitdc.com
دبیر: محمد زنگنه نژاد info@pitdc.com

اعضاء کارگروه

ایمیل

ریل سیر کوثر rskousar.co@gmail.com
سینا ریل پارس sinarailpars@yahoo.com
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان info@pitdc.com
راه آهن حمل و نقل info@rwt.ir
حمل و نقل ترکیبی کشتیرانی info@m-mtc.com
ریل ترابر فجر mojtabaei_fajr@yahoo.com
ریل کاران ورسک info@vereskrailcars.com
پرسی ایران گاز m2alirezaee@gmail.com
پارسیان ریل شرق info@parsianrail.ir