اعضای کارگروه واگنهای لبه کوتاه

کارگروه تخصصی واگنهای لبه کوتاه

سمت ایمیل
رئیس: سجاد اسلامی info@sepahran.com
دبیر: چنگیز طهماسبی  info@sepahran.com
اعضاء کارگروه ایمیل
آسیا سیر ارس azizghafari@gmail.com
ریل سیر کوثر rskousar.co@gmail.com
آهن ریل کاران fazeliaref@yahoo.com
حمل و نقل ترکیبی کشتیرانی info@m-mtc.com
ترکیب حمل و نقل tarkib110@yahoo.com
سایپا لجستیک info@saipalogistics.ir
حمل و نقل بین المللی بیکران قشم info@ucls.ir
 سمند ریل  info@samandrail.ir
بهتاش سپاهان  behtash.sepahan@yahoo.com
 فولاد لجستیک  info@fooladrail.com
 سپهران ریل راسا  info@sepahran.com