اعضای کارگروه واگنهای لبه بلند

کارگروه تخصصی واگنهای لبه بلند

سمت ایمیل
رئیس: فرهنگ طلوعی tolouei.f@rpseir.com
دبیر: احسان افضلی e_afzali@yahoo.com
اعضاء کارگروه ایمیل
آسیا سیر ارس asa@asiasairaras.com
توکا ریل daftar@tukarail.com
ریل سیر پرداز info@rpseir.com
راه آهن حمل و نقل info@rwt.ir
فولاد ریل توس fooladrailtoos@gmail.com
بهتاش سپاهان behtash.sepahan@yahoo.com
سینا ریل پارس sinarailpars@yahoo.com
 ساختمان و تأسیسات راه آهن بالاست  info@ballast.ir
 چندوجهی فولاد لجستیک  info@fooladrail.com
 گهر ترابر سیرجان  e_afzali@yahoo.com
سپهر زاوه طوس  sepehrzavehtoos@gmail.com
  تجارت کوشش سپاهان  info@t-k-s.ir
میتالوژی ایند کیمیستری پرودکت پارس mcppars@gmail.com
سریر لجستیک هوشمند ایرانیان info@sarirlogistic.com