اعضای کارگروه حمل و نقل بین المللی ریلی

اعضای کارگروه حمل و نقل بین المللی ریلی

سمت

ایمیل

رئیس: عباس مهرائی
ceo@schnelltransco.com
دبیر: امین پوربرخورداری
ceo@rasanrail.com

اعضاء

ایمیل

توکا ریل info@tukarail.com
سهند لجستیک info@sahandlogistics.ir
آلتن کاروان توران altyncarcavantooran@gmail.com
سپهر زاوه طوس sepehrzavehtoos@gmail.com
سینا ریل پارس info@sinarail.ir
راد معیار امین Ceo@ramacoway.com
اسپاد ترابر ویرا info@spodgroup.com
ریل ترابر سبا info@sabatrains.com
حمل و نقل ترکیبی بهین ایرانیان info@behinlogistics.com
رسان ریل پارس info@rasanrail.com
سپهران ریل راسا info@sepahran.com
حمل و نقل چند وجهی مپنا Info@mapnammt.com
ترکیب حمل و نقل info@t.h.n.com
احیا ریل ایرانیان info@ehyarail.com
بهینه ترابر آژور info@btarai.com
آلتن ریل گلستان info@altynrail.com
سمند ریل info@samandrail.ir
بهتاش سپاهان info@btsco.ir
حمل و نقل ترکیبی کشتیرانی info@m-mtc.com
حمل و نقل چند وجهی سایپا لجستیک info@saipalogistics.ir
آلتن میراث گلستان altynmiras1@gmail.com