انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته

اعضای کارگروه حقوقی، بیمه و مالیات

خانه » اعضای کارگروه حقوقی، بیمه و مالیات

سمت

ایمیل

رییس: محمد حیدری Mheidary64@yahoo.com
دبیر: مهدی عبدالملکی Mehdiab7496@gmail.com

اعضاء کارگروه

ایمیل

ابوالقاسم سعیدی Rskousar.co@gmail.com
سعید اسفندیاری Esfandiarikenari@raja.ir
محمد علی مظاهری Manimazaheri1929@gmail.com
ناصر غفاری N.tadarokat@yahoo.com