اعضای شورای سیاستگذاری حمل و نقل ریلی

شورای سیاستگذاری حمل و نقل ریلی

سمت

ایمیل

رئیس : سید جواد ساداتی
دبیر :

اعضاء

ایمیل

مجتبی لطفی- رئیس کارگروه لکوموتیو lotfi[at]alborzniroo.ir
فرهنگ طلوعی- رئیس کارگروه واگن‌های لبه بلند info[at]rpseir.com
سجاد اسلامی – رئیس کارگروه واگن‌های لبه کوتاه info[at]sepahran.com
حامد نوروزی – رئیس کارگروه واگن‌های مخزندار  info[at]sinarail.ir
حسن صدیقی – رئیس کارگروه حمل‌ونقل بین‌المللی ریلی info@schnelltransco.com
عباس قربانعلی بیک – رئیس کارگروه افزایش سرعت قطارهای مسافری