اعضای شورای سیاستگذاری حمل و نقل ریلی

شورای سیاستگذاری حمل و نقل ریلی

سمت

ایمیل

رئیس : مهرداد تقی زاده
taghizadeh923@gmail.com
دبیر : سید منصور محمودی
semim333mah@gmail.com

اعضاء

ایمیل

عباداله فروزش- رئیس کارگروه حمل و نقل ترکیبی   info@rwt.ir
سیدعلیرضا حسینی طباطبایی- رئیس کارگروه واگنهای مخزندار info@pitdc.com
مجتبی لطفی- رئیس کارگروه لکوموتیو lotfi@alborzniroo.ir
احمدرضا صبری- رئیس کارگروه امور مسافری و خدمات به مشتریان nooralreza.co@gmail.com
فرهنگ طلوعی- رئیس کارگروه لبه بلند info@rpseir.com
سبحان نظری- رئیس کارگروه لبه کوتاه rail@tarkibtrans.ir
محمد حیدری- رئیس کارگروه حقوقی،بیمه و مالیات mheidary64@yahoo.com
محمد کریمی- رئیس کمیته فنی واگن های مسافری info@joopar
محمد ساطعی sateirail@hotmail.com
علیرضا سید وکیلی seyedvakili@gmail.com
ابوالقاسم سعیدی mahtab.seyr.jam@gmail.com
 ملودی خادم ثامنی   sameni@iust.ac.ir
حمید صدیق پور
مجید امینی Majid.amini81@gmail.com