برچسب - چالش های حمل ونقل حوزه ریلی

چالش های حمل ونقل حوزه ریلی

چکیده: بر اساس مطالعات انجام شده مهم ترین چالش های حمل ونقل ریلی به بخش های زیر قابل تقسيم و مطالعه است:  1) زیرساختی  2) بهره وری  3) تأمین مالی  4) لجستیک 5) قانون گذاری و نظارت، 6) مدیریتی و بروکراسی 7) عوامل خارجی   8) استقلال بخش خصوصی و شفافيت آماری در بين چالش های فوق چالش زیرساختی با 24 درصد، چالش تأمین مالی با 15 درصد و چالش های <قانون گذاری و نظارت>و <مدیریت و بروکراسی> هرکدام با 12 درصد [...]

بیشتر بخوانید