مزایای عضویت در انجمن

منافع “عضویت در انجمن صنفی شرکت­های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته”

منافع صنفی

صدایشان در راه آهن بهتر شنیده شودصدایشان در کشور بهتر شنیده شود (در کمیسیونهای دولت و مجلس)

خواسته های آنها پیگیری شود

مکان تبلیغ در تریبونهای انجمن مثل ندای حمل و نقلی و سایر رسانه های خبری و …

انتشار خروجیهای کارگروهها در رسانه ها

منافع علمی

ارتقاء علمی مدیران و نیروهای دیگر آنها (آموزشهای انجمن و نهادهای دیگر)تخصیص کارآموزهای دانشگاه فقط به اعضاء انجمن

سهولت حضور در کنفرانسها

سهولت ارتباط با سایر کشورها

حضور در نمایشگاه های بین المللی و تخصصی داخلی و خارجی و نیز هماهنگی برای شرکت با شرایط مناسب

امکان تبادل تجربه با یکدیگر

ارتباط با دانشگاه ها و انجام پروژه های مشترک

حضور در فضاهای مجازی تخصصی مشترک

امکان حضور در سفرهای مشترک کاری با دبیر یا هیات مدیره انجمن

معرفی برای برخی سفرهای داخلی و خارجی با مقامات راه آهن و وزارت راه و شهرسازی

خدمات مشاوره حمل ونقلی با تایید انجمن

منافع مالی

امکان تبلیغ در برخی فضاها با هزینه کمترامکان برخورداری از برخی تخفیف ها در دوره های آموزشی و …

امکان بهره برداری از تسهیلات بانکی

امکان انجام FS (مطالعات امکان سنجی) با امضاء مورد قبول بانک

منافع دوستی و همبستگی

حضور در میهمانی های سالیانه حرفه

شرکت در میهمانی های سالانه و با خانواده ها

حضور در سفرهای توریستی