شرایط عضویت

شرایط عضویت

1- شرکت متقاضي عضويت در انجمن مي بايستي با توجه به موضوع شرکت در صنعت يا حرفه حمل و نقل ريلي کالا و مسافر يا هر دو و يا خدمات وابسته به آن اعم از حمل و نقل بين المللي، داخلي، ترکيبي، به صورت مالک يا سرمايه گذار، فورواردر، مستأجر، راهبر، توليدکننده و يا تأمين کننده لوازم و ادوات و تجهيزات ناوگان ريلي، در کشور به ثبت رسیده باشد.

۲-شرکت متقاضي عضويت بايد داراي شماره ثبت از مراجع قانوني بوده و همچنين از حسن شهرت و امکانات مالي لازم برخوردار باشد.

۳-لزوماً بايستي حداقل يکي از اعضاء هيأت مديره یا مدیرعامل شرکت متقاضي حسب مورد داراي سابقه و تجربه فعاليت در امر حمل و نقل ريلي يا خدمات وابسته بوده باشد.

۴-شرکت متقاضی عضويت بايستي فرم درخواست عضويت که از سوي دبيرخانه انجمن در اختيار وي قرارداده مي شود را تکميل و مراتب را به همراه ساير مدارک مورد لزوم (اساسنامه، آگهي روزنامه رسمي، آخرين تغييرات و ساير مدارک و مستندات لازم) به دبيرخانه انجمن تحويل نماید.

۵-در صورت پذيرش عضويت در انجمن، شرکت مذکور بايد نسبت به پرداخت وروديه به مبلغ 20.700.000 میلیون ریال که فقط برای یکبار دریافت می گردد و همچنین بر اساس موافقت مجمع عمومی منتهی به پایان سال 1397 انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته از تاریخ 1398/01/01 قابلیت اجرایی دارد و به شرح زیر تعیین گردیده است اقدام نماید.

میزان حق عضویت اعضاء طبق جدول مفروضات ذیل محاسبه میگردد:

جــدول مفـروضــات

نــوع نــاوگان ریلـیضریب نوع ناوگاننرخ پایه ثابت به ریال
واگن لبه کوتاه، مسطح، حمل خودرو، شن کش52.484
واگن مخزندار72.484
واگن لبه بلند 4 محوره102.484
واگن لبه بلند 6 محوره202.484
واگن مسافری، مولد، رستوران802.484
لکوموتیو2002.484

نحـوه محاسبه حق عضویت ماهیانه اعضاء :

نرخ پایه × ضریب مربوطه × تعداد ناوگان = حق عضویت

تـوضیحـات:

1- حداقل حق عضویت ماهیانه مالکین ناوگان ریلی 7.762.500 ريال تعیین می گردد.

2- حداکثر حق عضویت ماهیانه مالکین ناوگان ریلی 37.260.000 ريال تعیین می گردد.

3- حق عضویت ماهیانه شرکتهای عضو وابسته (فورواردری، راهبری و خدمات وابسته) 4.657.500 ریال تعیین می گردد.

تبصره 1) چنانچه عضویت شرکتی در 6 ماهه اول سال پذیرفته شود حق عضویت وی یک ساله و در صورتی که در 6 ماهه دوم سال به عضویت پذیرفته شود، حق عضویت وی به صورت 6 ماهه دوم سال و به طور یکجا دریافت خواهد شد.

4- حضور و مشارکت اعضاء در مجامع عمومي، کمیسيون ها، کميته ها و جلساتي که توسط انجمن تشکيل مي گردد، الزاميست.

5- اعضاء ضمن همکاری و اشتراک مساعی با انجمن مکلفند از مفاد اساسنامه و مصوبات ارکان آن تبعیت نماید.

6- در ضمن هزینه صدور پروانه فعالیت سالیانه برای شرکتهای عضو اصلی (مالک ناوگان) 31.050.000 ريال و برای شرکتهای (فورواردری) 17.595.000 ریال و برای شرکتهای عضو وابسته (راهبر، خدمات وابسته) 15.525.000 ريال میباشد.

تبصره 2) هر يک از اعضاء که شرايط عضويت در انجمن را از دست بدهد از عضويت محروم مي شود لکن ملزم به انجام تعهدات قبلي مي باشد.

تبصره 3) عضویت در اتاق بازرگانی برای شرکت‌های متقاضی عضویت در انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته، الزامی است.