اعضا کارگروه حمل و نقل ترکیبی

اعضا کارگروه حمل و نقل ترکیبی

سمت

شرکت

رییس: عباداله فروزشراه آهن حمل ونقل
دبیر: مجید امینینماینده شرکت راه آهن ج.ا.ا

اعضاء

شرکت
صالحیکانشیپ
غضنفریکارشناس
احسان افضلیگهر ترابر سیرجان
افشین آرینکالا خدمات پاسارگاد
امیررضا طاهریانسمند ریل
صباغیترابری پرس
المیرا عباسینماینده شرکت راه آهن ج.ا.ا
خیراله سلیمیانبهتاش سپاهان
داوود حسین زادهسایپا لجستیک
سبحان نظریترکیب حمل ونقل
حمید صدیق پورانجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل ریلی
سیاوشیپارسیان ریل شرق
فرهنگ طلوعیریل پرداز سیر
سید مجتبی ناصریانناو ریل پارس
سید منصور محمودیانجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل ریلی
عیاریکشتیرانی ترنج دریا
قاسم غیوز زحمتکشترکیبی کشتیرانی
خشایار تیموری پورسامیار تجارت دریا
محمد زارعیبیکران قشم
محمد علیرضاییپرسی ایران گاز
محمد عیقرلوفدراسیون حمل و نقل و لجستیک ایران
محمد میرجلیلیراهبران مشتاق یزد
مرتضی رجبیاحیاء ریل ایرانیان
مهرداد نجاتی محرمیپرتو انرژی بارفرابر خلیج فارس
سجاد اسلامیترکیب حمل و نقل
اسماعیلیپاسیلو
امامیناو ریل پارس
مهدی صفری مقدمنماینده شرکت راه آهن ج.ا.ا
سیدعلیرضا حسینی طباطباییتوسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
حمیدرضا احدیهیات علمی دانشگاه و کارشناس