اعضای کارگروه واگنهای مخزن دار

کارگروه تخصصی واگنهای مخزندار

سمت

ایمیل

رییس: سید علیرضا حسینی طباطباییinfo@pitdc.com
دبیر: محمد زنگنه نژادinfo@pitdc.com

اعضاء کارگروه

ایمیل

ریل سیر کوثرrskousar.co@gmail.com
سینا ریل پارسsinarailpars@yahoo.com
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیانinfo@pitdc.com
راه آهن حمل و نقلinfo@rwt.ir
حمل و نقل ترکیبی کشتیرانیinfo@m-mtc.com
ریل ترابر فجرmojtabaei_fajr@yahoo.com
ریل کاران ورسکinfo@vereskrailcars.com
پرسی ایران گازm2alirezaee@gmail.com
پارسیان ریل شرقinfo@parsianrail.ir