اعضای کارگروه واگنهای مخزن دار

کارگروه تخصصی واگنهای مخزندار

سمت ایمیل
رئیس: ابوالقاسم سعیدی rskousar.co@gmail.com
دبیر: سیدرضا هاشمی rskousar.co@gmail.com
اعضاء کارگروه ایمیل
ریل سیر کوثر rskousar.co@gmail.com
سینا ریل پارس sinarailpars@yahoo.com
توسعه حمل و نقل بین المللی پارسیان info@pitdc.com
راه آهن حمل و نقل info@rwt.ir
حمل و نقل ترکیبی کشتیرانی info@m-mtc.com
ریل ترابر فجر mojtabaei_fajr@yahoo.com
ریل کاران ورسک info@vereskrailcars.com