اعضای کارگروه واگنهای لبه بلند

کارگروه تخصصی واگنهای لبه بلند

سمتایمیل
رئیس: فرهنگ طلوعیtolouei.f@rpseir.com
دبیر: احسان افضلیe_afzali@yahoo.com
اعضاء کارگروهایمیل
آسیا سیر ارسasa@asiasairaras.com
توکا ریلdaftar@tukarail.com
ریل سیر پردازinfo@rpseir.com
راه آهن حمل و نقلinfo@rwt.ir
فولاد ریل توسfooladrailtoos@gmail.com
بهتاش سپاهانbehtash.sepahan@yahoo.com
سینا ریل پارسsinarailpars@yahoo.com
 ساختمان و تأسیسات راه آهن بالاست info@ballast.ir
 چندوجهی فولاد لجستیک info@fooladrail.com
 گهر ترابر سیرجان e_afzali@yahoo.com
سپهر زاوه طوس sepehrzavehtoos@gmail.com
  تجارت کوشش سپاهان info@t-k-s.ir
میتالوژی ایند کیمیستری پرودکت پارسmcppars@gmail.com