اعضای کارگروه لکوموتیو

کارگروه تخصصی لکوموتیو

سمتایمیل
رئیس: مجتبی لطفیlotfi@alborzniroo.ir
دبیر: مسعود استادعظیمostadazim1343@gmail.com
اعضاء کارگروهایمیل
تجهیزات ناوگان ریلی البرز نیروlotfi@alborzniroo.ir
ناوگان ریل الوند نیروinfo@alvandniroo.ir
راهوار نیرو آریاostadazim1343@gmail.com
راه آهن کششinfo@rak.co.ir
گهر ترابر سیرجانinfo@gttmco.ir
 نیروی کشش ریلی پرس info@rail-transport.ir
تعمیرات و توسعه بهره برداری ریلی مپنا  info@mapnamrm.com