اعضای کارگروه سیر و حرکت و ایمنی

اعضای کارگروه سیر و حرکت و ایمنی

سمتایمیل
رئیس: سید هرمز قطبیmajdpour.bros@yahoo.com
دبیر: عزت اله سکوت منشmajdpour.bros@yahoo.com
اعضاء کارگروهایمیل
عبدالمجید افضل
عزت اله سکوت منشmajdpour.bros@yahoo.com
ابوالفضل رضایی
محمود حشمتی
عبدالحسین لنگرودی
محمدتقی ویسهmtveyseh@gmail.com
سید احمد مجتبائیmojtabaei_fajr@yahoo.com