اعضای کارگروه حقوقی،بیمه و مالیات

اعضای کارگروه حقوقی

سمت

ایمیل

رییس: محمد حیدریmheidary64@yahoo.com
دبیر: سید منصور محمودیsemim333mah@gmail.com

اعضاء کارگروه

ایمیل

ابوالقاسم سعیدیrskousar.co@gmail.com
سعید اسفندیاریesfandiarikenari@raja.ir
محمد علی مظاهریmanimazaheri1929@gmail.com
ناصر غفاریn.tadarokat@yahoo.com