اعضای شورای سیاستگذاری حمل و نقل ریلی

شورای سیاستگذاری حمل و نقل ریلی

سمت

ایمیل

رئیس : مجید بابایی ابراهیم آبادی
ma.babaie@gmail.com
دبیر : سید منصور محمودی
semim333mah@gmail.com

اعضاء

ایمیل

ابوالقاسم سعیدی- رئیس کارگروه مخزندار rskousar.co@gmail.com
سید هرمز قطبی- رئیس کارگروههای لبه کوتاه و سیروحرکت و ایمنی majdpour.bros@yahoo.com
جواد طاهر افشار- رئیس کارگروه لکوموتیو info@rak.co.ir
احمدرضا صبری- رئیس کارگروه امور مسافری و خدمات به مشتریان nooralreza.co@gmail.com
فرهنگ طلوعی- رئیس کارگروه لبه بلند info@rpseir.com
ملودی خادم ثامنی sameni@iust.ac.ir
محمدتقی ویسه mtveyseh@gmail.com
علیرضا سید وکیلی seyedvakili@gmail.com
محمد ساطعی sateirail@hotmail.com