اعضای شورای سیاستگذاری حمل و نقل ریلی

شورای سیاستگذاری حمل و نقل ریلی

سمت

ایمیل

رئیس : مجید بابایی ابراهیم آبادی
ma.babaie@gmail.com
دبیر : سید منصور محمودی
semim333mah@gmail.com

اعضاء

ایمیل

سید هرمز قطبی- رئیس کارگروه سیر و حرکت و ایمنیmajdpour.bros@yahoo.com
ناصر بختیاری- رئیس کارگروه واگنهای مخزندارinfo@pitdc.com
مجتبی لطفی- رئیس کارگروه لکوموتیوlotfi@alborzniroo.ir
احمدرضا صبری- رئیس کارگروه امور مسافری و خدمات به مشتریانnooralreza.co@gmail.com
فرهنگ طلوعی- رئیس کارگروه لبه بلندinfo@rpseir.com
سبحان نظری- رئیس کارگروه لبه کوتاهrail@tarkibtrans.ir
محمدتقی ویسهmtveyseh@gmail.com
علیرضا سید وکیلیseyedvakili@gmail.com
محمد ساطعیsateirail@hotmail.com
 عباس پور بصیر pourbasir_a@mapnagroup.com
ابوالقاسم سعیدیmahtab.seyr.jam@gmail.com
 ملودی خادم ثامنی  sameni@iust.ac.ir