اعضای شورای سیاستگذاری حمل و نقل ریلی

شورای سیاستگذاری حمل و نقل ریلی

سمت

ایمیل

رئیس : مجید بابایی ابراهیم آبادی
ma.babaie@gmail.com
دبیر : سید منصور محمودی
semim333mah@gmail.com

اعضاء

ایمیل

سید هرمز قطبی- رئیس کارگروه سیر و حرکت و ایمنی majdpour.bros@yahoo.com
ناصر بختیاری- رئیس کارگروه واگنهای مخزندار info@pitdc.com
مجتبی لطفی- رئیس کارگروه لکوموتیو lotfi@alborzniroo.ir
احمدرضا صبری- رئیس کارگروه امور مسافری و خدمات به مشتریان nooralreza.co@gmail.com
فرهنگ طلوعی- رئیس کارگروه لبه بلند info@rpseir.com
سبحان نظری- رئیس کارگروه لبه کوتاه rail@tarkibtrans.ir
محمدتقی ویسه mtveyseh@gmail.com
علیرضا سید وکیلی seyedvakili@gmail.com
محمد ساطعی sateirail@hotmail.com
 عباس پور بصیر  pourbasir_a@mapnagroup.com
ابوالقاسم سعیدی mahtab.seyr.jam@gmail.com
 ملودی خادم ثامنی   sameni@iust.ac.ir