اعضای شورای سیاستگذاری حمل و نقل ریلی

شورای سیاستگذاری حمل و نقل ریلی

سمت

ایمیل

رئیس : مهرداد تقی زاده
taghizadeh923@gmail.com
دبیر : سید منصور محمودی
semim333mah@gmail.com

اعضاء

ایمیل

عباداله فروزش- رئیس کارگروه حمل و نقل ترکیبی  info@rwt.ir
سیدعلیرضا حسینی طباطبایی- رئیس کارگروه واگنهای مخزندارinfo@pitdc.com
مجتبی لطفی- رئیس کارگروه لکوموتیوlotfi@alborzniroo.ir
احمدرضا صبری- رئیس کارگروه امور مسافری و خدمات به مشتریانnooralreza.co@gmail.com
فرهنگ طلوعی- رئیس کارگروه لبه بلندinfo@rpseir.com
سبحان نظری- رئیس کارگروه لبه کوتاهrail@tarkibtrans.ir
محمد حیدری- رئیس کارگروه حقوقی،بیمه و مالیاتmheidary64@yahoo.com
محمد کریمی- رئیس کمیته فنی واگن های مسافریinfo@joopar
محمد ساطعیsateirail@hotmail.com
علیرضا سید وکیلیseyedvakili@gmail.com
ابوالقاسم سعیدیmahtab.seyr.jam@gmail.com
 ملودی خادم ثامنی  sameni@iust.ac.ir
حمید صدیق پور
مجید امینیMajid.amini81@gmail.com