اعضای کارگروه امور مسافری و خدمات به مشتریان

کارگروه تخصصی واگنهای امور مسافری و خدمات به مشتریان

سمتایمیل
رئیس : احمدرضا صبریnooralreza.co@gmail.com
دبیر: محمد خان احمدیinfo@safirrail.com
اعضاء کارگروهایمیل
حمل و نقل ریلی رجاءinfo@raja.ir
راه آهن شرقی بنیادoffice@bonrailco.ir
ریل سیر کوثرrskousar.co@gmail.com
ریل ترابر سباinfo@sabatrains.com
ریل پرداز نوآفرینinfo@railpardaz.com
مهتاب سیر جمmahtabsairjam@yahoo.com
سفیر ریل آسیاinfo@safirrail.com
 قطارهای باری و مسافری جوپار info@joopar.com
 نورالرضا nooralreza.co@gmail.com
 راهیان عصر دایا asredaya.ir@gmail.com
 راهبر سیر سمنگان hashemi28@yahoo.com
 چرخ ریل راهبر mina_shamaee@yahoo.com
 ماربین (قطار سبز) greentrain@marbine.org
 سیمرغ آهنین simorgh_ahanin@yahoo.com