سایر نشریات

توسعه حمل و نقل بار ریلی در اروپا: مقررات چه کارهایی را می تواند و نمی تواند انجام دهد

توسعه حمل و نقل بار ریلی در اروپا: مقررات چه کارهایی را می تواند و نمی تواند انجام دهد مطالعه موردی آلمان انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته منتشر کرد: ? ترجمه گزارش: “Development of rail freight in Europe: What regulation can and cannot do” (Germany Case Study), Dec 2014 “توسعه حمل و نقل بار ریلی در اروپا: مقررات چه کارهایی را می تواند و نمی تواند انجام دهد – مطالعه موردی آلمان” ? این گزارش توسط : ? CENTRE ON REGULATION [...]

Read more...