جلسه دبیر انجمن صنفی با روسای کارگروه های باری

Back to Posts

جلسه دبیر انجمن صنفی با روسای کارگروه های باری

در راستای بررسی مشکلات مشترک کارگروه های باری، شورای مشورتی واگن های باری تشکیل می‌شود.

به گزارش انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی، در جلسه رؤسای کارگروه‌های تخصصی انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته، با مطرح شدن مسائل مشترک میان کارگروه‌های باری از قبیل نرخ تعرفه‌ها و دراستای پیشبرد اهداف، شورای مشورتی واگن های باری تشکیل می شود.

در این  جلسه که با مشارکت روسای کارگروه ها تشکیل شد، طراحی سیستمی ارتباط انجمن با راه آهن، در راستای به رسمیت شناخته شدن جایگاه بخش خصوصی در تصمیم گیری ها، فارغ از ارتباطات فردی، نیز مطرح شد.

حضور نماینده انجمن در جلسات کارگروه‌ها و درصورت لزوم با شرکت دبیر انجمن صنفی یکی دیگر از مصوبات این جلسه بود.

 حضور روسای کارگروه ها به صورت دوره‌ای در جلسات هیئت مدیره طرح مشکلات و بررسی روند فعالیتشان یکی دیگر از مواردی بود که در این جلسه به بحث و بررسی گذاشته شد.

 انتشار گزارشات مربوط به جلسات کارگروه ها  در سایت انجمن نیز یکی دیگر از تصمیم گیری های بود که به ثبت رسید.

در این جلسه مطرح شد که در راستای پیگیری و مشورت، اعضا، انجمن را در جریان مکاتبات خود قرار دهند.

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Posts