اعضای افزایش سرعت واگن‌های مسافری

افزایش سرعت واگن‌های مسافری

سمت

ایمیل

رئیس :

عباس قربانعلی بیگ

دبیر :

رویاسادات آشفته

اعضاء

ایمیل

شرکت رجا
شرکت جوپار
شرکت بن ریل
شرکت ریل پرداز نوآفرین
شرکت ریل سیر کوثر
شرکت مهتاب سیر جم
شرکت ریل ترابر سبا
شرکت نورالرضا
شرکت پارس لاریم
دکتر خادم ثامنی
دکتر آشفته
دکتر یونسیان
دکتر ملاطفی