آخرین اخبار شورای سیاستگذاری حمل و نقل ریلی

بیست و چهارمین جلسه شورای سیاستگذاری انجمن به بررسی پیش نویس آئین نامه تعرفه دسترسی پرداخت.

به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل ریلی در بیست و چهارمین جلسه شورای سیاستگذاری حمل و نقل ریلی که در مورخ 6 دیماه 1396 در محل دفتر انجمن و با حضور مدیرکل و کارشناس دفتر سرمایه گذاری و اقتصاد حمل و نقل راه آهن، معاون مدیرکل و کارشناسان دفتر بازرگانی و بازاریابی راه آهن، دبیر انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته و اعضای شورای سیاستگذاری حمل و نقل ریلی انجمن برگزار [...]

بیشتر بخوانید

بررسی آئین نامه پیشنهادی تأسیس شرکت­های حمل و نقل ریلی توسط شورای سیاستگذاری حمل و نقل ریلی

به دنبال ارسال آئین نامه پیشنهادی تأسیس شرکت­های حمل و نقل ریلی از سوی راه ­آهن به انجمن، موضوع بررسی آئین نامه مذکور همزمان در کارگروه­های تخصصی انجمن و شورای سیاستگذاری حمل و نقل ریلی در حال انجام می­باشد. به همراه آئین نامه مذکور سه دستورالعمل نیز برای اظهارنظر انجمن ارسال گردیده است. اولین جلسه شورای سیاستگذاری حمل و نقل ریلی پیرامون این موضوع در مورخ 1396/07/19 در محل دفتر انجمن برگزار گردید و بندهایی از آئین­ نامه مذکور مورد [...]

بیشتر بخوانید

برگزاری ششمین جلسه شورای سیاستگذاری حمل و نقل ریلی

در مورخ 1396/06/12 ششمین جلسه شورای سیاستگذاری حمل و نقل ریلی برگزار و در ادامه بررسی مسائل و چالش های پیش روی شرکتهای حمل و نقل ریلی، معضلات مرتبط با حوزه سیر و حرکت, ایمنی و ساختار و تشکیلات مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. در مجموع گزارش چالش های بخش ریلی که از طریق اخذ نظرات شرکت های ریلی گروه بندی شده بود بطور کامل توسط شورای سیاستگذاری بررسی و نهایی گردید. در ادامه مقرر گردید گزارش [...]

بیشتر بخوانید

برگزاری پنجمین جلسه شورای سیاستگذاری حمل و نقل ریلی

در مورخ 1396/05/29 پنجمین جلسه شورای سیاستگذاری حمل و نقل ریلی برگزار و در ادامه بررسی مسائل و چالش های پیش روی شرکتهای حمل و نقل ریلی، معضلات مرتبط با حوزه سرمایه گذاری و تسهیلات مالی و بهره وری حمل و نقل ریلی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. هر یک از اعضاء برای اصلاح یا حذف برخی از بندهای قبلی و همچنین افزودن مطالب و بندهای جدید، پیشنهادهایی را مطرح نمودند که پس از تائید شدن آنها [...]

بیشتر بخوانید

برگزاری چهارمین جلسه شورای سیاستگذاری حمل و نقل ریلی

برگزاری چهارمین جلسه شورای سیاستگذاری حمل و نقل ریلی در مورخ 1396/05/15 چهارمین جلسه شورای سیاستگذاری حمل و نقل ریلی برگزار و در ادامه بررسی مسائل و چالش های پیش روی شرکتهای حمل و نقل ریلی، موضوعات حوزه های تعرفه، لکوموتیو و آئین نامه ها و دستورالعمل ها مورد بررسی و بحث و گفتگوی اعضاء شورا قرار گرفت. در این جلسه آقایان بابایی دبیر انجمن و رئیس شورای سیاستگذاری، سید منصور محمودی دبیر شورا، قطبی رئیس کارگروههای  تخصصی سیر و [...]

بیشتر بخوانید