سایر نشریات

گزارش عملکرد و روند خصوصی سازی در حمل و نقل ریلی کشور

با درج مواد (30) و (128) در قانون برنامه‌ی سوم توسعه‌ی کشور(1379)، به وزارت راه‌وترابري وقت اجازه داده شده با حفظ مالکيت دولت بر خطوط ريلي و اعمال سياست‌های جامع و هماهنگ حمل و نقل ريلي کشور و جلوگيري از انحصار در بخش غيردولتي و تضمين استمرار ارائه‌ی خدمات، بخشي از فعاليت‌هاي مربوط به حمل و نقل بار و مسافر، تعمير، نگهداري و بازسازي شبکه و ناوگان حمل و نقل ريلي را به اشخاص حقيقي و حقوقي بخش غيردولتي [...]

بیشتر بخوانید