کارشناسان انجمن

ردیفنام و نام خانوادگیتحصیلاتسمتحوزه‌های فعالیت پست الکترونیکی
1عرفان قربانعلیکارشناسی : مهندسی حمل و نقل ریلی
کارشناسی ارشد : مهندسی صنایع
مدیرداخلیسرپرستی کلیه امور e.ghorbanali@rtcguild.com
2 مهدی گرجستانی کارشناسی : مهندسی صنایع
کارشناسی ارشد : مهندسی حمل و نقل ریلی
کارشناسامور فناوری اطلاعات m.gorjestani@rtcguild.com
3پویا قلاوند کارشناسی : مهندسی حمل و نقل ریلی
کارشناسی ارشد : مهندسی صنایع
کارشناسامور واگن‌های باری
امور فنی واگن‌ها
امور اجرایی
p.ghalavand@rtcguild.com
4حوریا احمدی کارشناسی : مهندسی عمران
کارشناسی ارشد : مهندسی عمران-حمل و نقل
کارشناسمطالعات بین‌المللی
حمل‌ونقل ترکیبی
ارتباطات بین‌الملل
h.ahmadi@rtcguild.com
5فرناز عزیزی کارشناسی : مهندسی صنایع
کارشناسی ارشد : مهندسی حمل و نقل ریلی
کارشناسامور واگن‌های مسافری
امور شرکت‌های فورواردری
کارگروه‌های انجمن
f.azizi@rtcguild.com