کارشناسان انجمن

ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات سمت حوزه‌های فعالیت پست الکترونیکی
1 عرفان قربانعلی کارشناسی : مهندسی حمل و نقل ریلی
کارشناسی ارشد : مهندسی صنایع
مدیرداخلی سرپرستی کلیه امور E.ghorbanali@rtcguild.com
2  پویا قلاوند کارشناسی : مهندسی حمل و نقل ریلی
کارشناسی ارشد : مهندسی صنایع
کارشناس امور واگن‌های باری و مسافری
امور فنی واگن‌ها
امور اجرایی و پیگیری نامه‌ها
P.ghalavand@rtcguild.com
3 بهاره شاپوری کارشناسی : مهندسی حمل و نقل ریلی
کارشناسی ارشد : مهندسی صنایع
کارشناس

مطالعات حوزه ریلی
تولید محتوا

 

B.shapouri@rtcguild.com