کارشناسان انجمن

ردیفنام و نام خانوادگیتحصیلاتسمتحوزه‌های فعالیت پست الکترونیکی
1عرفان قربانعلیکارشناسی : مهندسی حمل و نقل ریلی
کارشناسی ارشد : مهندسی صنایع
مدیرداخلیسرپرستی کلیه امورE.ghorbanali@rtcguild.com
2 پویا قلاوندکارشناسی : مهندسی حمل و نقل ریلی
کارشناسی ارشد : مهندسی صنایع
کارشناسامور واگن‌های باری و مسافری
امور فنی واگن‌ها
امور اجرایی و پیگیری نامه‌ها
P.ghalavand@rtcguild.com
3بهاره شاپوریکارشناسی : مهندسی حمل و نقل ریلی
کارشناسی ارشد : مهندسی صنایع
کارشناس

مطالعات حوزه ریلی
تولید محتوا

 

B.shapouri@rtcguild.com