هیات مدیره فعلی

هیات مدیره فعلی


ابوالقاسم سعیدی

خزانه دار

محمد رجبی

نائب رئیس هیئت مدیره

بابک احمدی

رئیس هیئت مدیره

محمد کریمی

بازرس اصلی

محمد سعیدنژاد

عضو هیات مدیره

محسن سعیدبخش

عضو هیات مدیره