هیأت مدیره

مشخصات اعضاء هیئت مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته (دوره ششم)


علیرضا شیخ طاهری

خزانه دار

مجتبی لطفی

نائب رئیس هیئت مدیره

محمد رجبی

رییس هیئت مدیره

محمود قیام

بازرس اصلی

محمد سعید نژاد

عضو هیئت مدیره

عبادا… فروزش

عضو هیئت مدیره