اعضای کارگروه واگنهای لبه کوتاه

کارگروه تخصصی واگنهای لبه کوتاه

سمتایمیل
رئیس: سبحان نظریtarkib110@yahoo.com
دبیر: سجاد اسلامیtarkib110@yahoo.com
اعضاء کارگروهایمیل
آسیا سیر ارسazizghafari@gmail.com
ریل سیر کوثرrskousar.co@gmail.com
آهن ریل کارانfazeliaref@yahoo.com
حمل و نقل ترکیبی کشتیرانیinfo@m-mtc.com
ترکیب حمل و نقلtarkib110@yahoo.com
سایپا لجستیکinfo@saipalogistics.ir
حمل و نقل بین المللی بیکران قشمinfo@ucls.ir
 سمند ریل info@samandrail.ir
بهتاش سپاهان behtash.sepahan@yahoo.com
 فولاد ریل جنوب info@fooladrail.com