اعضای کارگروه واگنهای لبه کوتاه

کارگروه تخصصی واگنهای لبه کوتاه

سمت ایمیل
رئیس: سید هرمز قطبی majdpour.bros@yahoo.com
دبیر: عزیزاله غفاری azizghafari@gmail.com
اعضاء کارگروه ایمیل
آسیا سیر ارس azizghafari@gmail.com
حمل و نقل بین المللی ریلی و کشتیرانی برادران مجدپور majdpour.bros@yahoo.com
آهن ریل کاران fazeliaref@yahoo.com
حمل و نقل ترکیبی کشتیرانی info@m-mtc.com
ترکیب حمل و نقل tarkib110@yahoo.com
حمل و نقل چندوجهی سایپا لجستیک info@saipalogistics.ir
حمل و نقل بین المللی بیکران قشم info@ucls.ir
 سمند ریل  info@samandrail.ir